• Tămășeu, județul Bihor, România
  • Call Us Today : +40 772 010 499

Politica de confidențialitate | Grădina Gabico

SOCIETATEA se angajează să colecteze informații cu caracter personal doar cu acordul și informarea dumneavoastră, atunci când folosiți serviciile noastre, faceți solicitări legate de serviciile pe care vi le furnizăm, vă înregistrați pentru a primi informații sau alte servicii sau răspundeți unor comunicări din partea noastră.

Informațiile cu caracter personal pe care le-am putea colecta cuprind, spre exemplu, numele, adresa poștală, data nașterii, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail sau alte informații colectate la înregistrare.

Dacă alegeți să ne furnizați informații cu caracter personal, acestea vor fi utilizate numai în scopurile declarate la colectarea lor.

Prin furnizarea de date către SOCIETATE, sunteți de acord cu procesarea datelor conform acestei declarații de confidențialitate.

Securitatea informațiilor

Vă atragem atenția în privința comunicațiilor pe Internet, cum ar fi e-mailul, care nu sunt securizate decât în urma incriptarii. Informația pe care o puneti la dispoziție ar putea fi rutată printr-un număr de servere înainte de a ajunge la destinație – așa funcționează transmiterea mesajelor prin internet. SOCIETATEA nu își asuma responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau pierderea informațiilor personale care sunt în afară controlului său.

SOCIETATEA își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestei declarații de confidențialitate în orice moment ca răspuns la eventuale schimbări intervenite în legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții, care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

– Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;

– Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;

– Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauza de confidențialitate;

– Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

– Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de o poziție si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apararea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încalcate;

– Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite, astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):

– dreptul de a obține de la SOCIETATE, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de SOCIETATE;

– dreptul de a obține de la SOCIETATE, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;

– dreptul de a obține de la SOCIETATE, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;

– dreptul de a obține de la SOCIETATE, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricarei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

– dreptul de a va opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime, că date care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

– dreptul de a va adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezența lege, care v-au fost încălcate De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SOCIETATEA certifică faptul că indeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

SOCIETATEA utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii si informații orice persoana interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, cât și potrivit Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SOCIETATEA va administra În condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către utilizatori. Acestea vor fi prelucrate și utilizate pentru punerea la dispoziție în condiții optime a serviciilor www.gabico.ro

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opuna prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea acestora din arhivă.